Botox och andra läkemedel

Botox har i dagligt tal blivit ett begrepp som oftast förknippas med en behandling för att ta bort rynkor. Även om det stämmer i sak är det användningsområdet enbart en liten del av Botoxs behandlingspanorama. Botox® är en produkt från läkemedelsföretaget Allergan men det finns flera andra läkemedel med liknande egenskaper och användningsområden. Mest kända är Dysport®, Azzalure® och Vistabel®.

Det som är mycket mindre känt är att det finns över 100 vetenskapligt publicerade användningsområden för Botox® och att c:a 90% av läkemedlet används för medicinska ändamål på både barn och vuxna.
Den aktiva substansen i Botox® är Botulinum Toxin som verkar genom att blockera överföring av impulserna från nerver till muskler eller svettkörtlar. Botox® ger på så sätt en tillfällig försvagning/minskad aktivitet i överaktiva muskler/svettkörtlar.
Denna egenskap har mycket brett användningsområde inom bl. a:

* Kronisk, svår huvudvärk/migrän
* Värk i muskler som tennisarm, golfarm, trapezius myalgi, spänningar i nacke/skuldra mm
* Överdriven svettning (Hyperhidros) från armhålor, händer och fötter
* Behandling av musklespasmer/felställningar hos barn och vuxna med Cerebral Pares (CP) samt hos patienter med resttillstånd efter stroke
* Behandling av ticks som ofrivilliga ögonblinkningar, knipningar och ryckningar i muskler (skrivkramp och dylikt)
* Behandling av skelning

Behandling med Botox® är enkel och biverkningarna är få. Vid en Botox behandling ges flertal små injektioner i muskler eller hud där överaktivitet ska bromsas. Ofta börjar man med en låg dos som kan ökas vid behöv. Syftet är att kontrollera så att effekten blir lagom. Man märker effekten efter några dagar. Maxeffekten kommer efter två veckor och sitter i c:a tre månader. Smärtlindringseffekt och minskad/upphörd svettning kan finnas i upp till ett år efter genomförd behandling.

Den kortaste tiden mellan två behandlingarna är 3 månader. Om man injicerar Botox® oftare utvecklas antikroppar mot Botulinum Toxinet som leder till minskad behandlingseffekt alternativ ingen effekt.
Om en erfaren läkare gör behandling är biverkningar mycket ovanliga. I de fall de förekommer är de oftast milda och snabbt övergående.

Använd inte Botox®

* om du är allergisk mot Botulinum Toxin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel
* om du har infektion vid det planerade injektionsstället
* om du är gravid
* om du har någon allvarlig muskelsjukdom (myastenia gravis)

Tapentadol (Palexia)

Tapentadol är relativt nytt läkemedel i Sverige med två verkningsmekanismer i en molekyl med gynnsam biverkningsprofil och utan aktiva metaboliter.

Tapentadol är en substans med morfinliknande egenskaper med smärtlindringseffekt 1:3 jämfört med morfin och 1:5 jämfört med oxikodon. Det föreligger låg risk för mag- och tarmbiverkningar. Huvudvärk är den vanligaste biverkning i början av behandlingen.

Tapentadol är dokumenterat effektiv för ländryggs- och artrossmärta, diabetesneuorpati samt cancersmärta. Lägre doser är lämpliga för långvarig måttlig smärta och högre doser används vid svår nociceptiv (kropslig) och neuropatisk smärta.

Palexia Depot  50mg x2 är startdos. Max dygnsdos (inklusive kortverkande Palexia) är 500 mg.
Palexia 50mg mot smärtgenombrott.

Icke-opioida analgetika

Första linjens läkemedel som har bra effekt på framförallt akut smärta. Hos patienter med långvarig smärta kan dessa läkemedel ha sin roll mot genombrottssmärta.

Paracetamol
Saknar antiinflammatoriska egenskaper, kan ha lugnande effekt eftersom den binder sig mot cannabinoida receptorer (samma som binder cannabis /marijuana). Ej beroendeframkallande.
Alvedon 665 2tabl x 3
Panodil 1g 1tabl x 4

NSAID (Non Steroid Antinflamatoric Drugs)
NSAID gruppen har en antiinflammatorisk och analgetisk (smärtlindrande) verkan både centralt och perifert. Samtidigt har man en negativ effekt på mag-och tarmsystemet (blödningar mm), på njurar (nedsatt funktion) samt på hjärt- och kärlsystemet (blödningar, hjärtinfarkt mm). OBS! Försiktighet hos äldre.

-Tradil 400 mg 1×2-3 snabb effekt, mindre gastrointestinala biverkningar.
-Diklofenak (Voltaren) 50mg 1×2-3 uttalade gastrointestinala biverkningar
-Ipren 400mg 1x 1-3 som Diklofenak
-Naproxen 250/500 mg 1×2 skyddande effekt på hjärt och kärl systemet rekommenderas som förstahandspreparat mot migrän

COX-2 hämmare
COX-2 hämmare har antiinflamatorisk verkan men skonar mag-och tarmsystemet och skapar inte blödningar. Påverkar inte blödningstid. Försiktighet hos patienter med hjärt- och kärlsjukdomar.

Antikonvulsiva läkemedel

Antikonvulsiva läkemedel (epilepsiläkemedel) anses verka genom att integrera med specifika neurotransmittorer och jonkanaler i den kedja som leder fram till smärtreceptorer. Gabapentin och Pregabalin, är exempel på kalciumblockerare.

Dessa läkemedel kombineras ofta med antidepressiva i låga doser.
Biverkningar: dåsighet, illamående, euforiskt stämningsläge, huvudvärk.

Dosering:
-Gabapentin startas med 300mgx2 och ibland måste man gå upp till dygnsdos på 3200mg vid behandling av svår neuropatisk smärta.
-Lyrica startas med 25mgx1. Dosen skall höjas med 25 mg var 3:e – 7:de dag. Kan ges två till tre gången per dag.

Antidepressiva

I över 30 år har antidepressiva läkemedel använts för att behandla neuropatisk smärta samt andra former av långvarig smärta. Detta är inte den officiella indikationen för läkemedlen (”off label” – icke avsedd användning). Det finns dock stark evidens för att i synnerhet tricykliska antidepressiva (TCA) är effektiva vid neuropatiskt smärtsyndrom som postherpetisk neuralgi – bältors, diabetesneuropati och atypisk ansiktssmärta.

Vid fortledning av smärtstimuli har neurotransmitorerna, noradrenalin och serotonin, en grundläggande inhibitorisk (hämmande) effekt. Man anser att antidepressiva lindrar neuropatisk smärta genom att blockera återupptaget av noradrenalin och serotonin och att de på så sätt bidrar till att hämma smärttransmissionen.

Totalt sett kan c:a 50-90% av patienter med diabetspolineuropati eller bältros förväntas uppnå minst 50% smärtlindring med antidepressiva.

Vanliga biverkningar: dåsighet, muntorrhet, förstoppning, urinretention, viktuppgång.

-Saroten – upptrappning från 5mg kl. 18:00 upp till 75-100 mg med upptrappnings tempo 5mg per vecka.
-Cymbalta – 30mg x1 upp till 60mgx2

Ofta kombination av dessa läkemedel i låga doser.

Lokal läkemedels administrering

Versatis
Versatisplåster innehåller 5% lidokain, ett lokalbedövningsmedel.
Versatis har dubbel verkningsmekanism: den farmakologiska effekten av lidokaindiffusion och den mekaniska effekten av hydrogelplåstret som skyddar det överkänsliga området.
Lidokainet i Versatisplåstret frisätts kontinuerligt in i huden och ger lokal analgetisk effekt. Mekanismen för detta är beroende av stabilisering av nervcellsmembran, vilken tros framkalla nedreglering av natriumkanaler med smärtlindring som följd hos patienter med neuropatisk smärta.
Administreras 12 timmar / dygn och varannan månad ska man göra ett uppehåll på en vecka. Patienten sköter själv behandlingen.

Qutenza
Qutenza är ett plåster för behandling av neuropatisk smärta. Innehåller kapsaicin, ett extrakt från spansk peppar.
Efter exponering för kapsaicin blir de hudens smärtreceptorer mindre känsliga för en mängd olika stimuli. Denna fördröjda effekt av kapsaicin kallas ofta ”desensitisering” och antas ligga bakom smärtlindringen. Känselintryck från hudnerver förväntas förbli oförändrade, inklusive förmågan att uppleva mekaniska och vibratoriska stimuli. Kapsaicinutlösta förändringar av hud smärtereceptorerna är omvändbara, och det har rapporterats och observerats att normal funktion (upplevelse av skadliga känselintryck) återkommer inom några veckor hos friska frivilliga.

Behandlingen görs på mottagningen och det tar c:a 3 timmar. Kan upprepas var tredje månad.