ME/CFS

Om ME/CFS

Diagnosen Myalgisk Encefalomyelit/Kroniskt Trötthetssyndrom (ME/CFS från engelskans Chronic Fatigue Syndrome) är en uteslutningsdiagnos baserad på kriterier varom det råder god samstämmighet. Dessa kriterier, som också vi tillämpar, utgörs av de s.k. internationella konsensuskriterierna eller Kanadakriterierna publicerade i högt ansedda vetenskapliga tidskrifter. Tröttheten och sjukdomskänslan ska ha kvarstått i minst 6 månader och har oftast en klar debut i samband med någon form av infektion. Vissa patienter insjuknar dock utan tydligt samband med infektion. Tillståndet utgörs av symtom från flera organsystem och förutsätter en hög utpräglingsgrad. Orsakerna till tillståndet är inte klarlagda. Det finns inte några kvantitativa och objektiva metoder för att diagnostisera tillståndet. Diagnosen bygger således på av patienten rapporterade symtom. Framträdande symtom är framförallt den ansträngningsutlösta tröttheten, kognitivt nedsatt funktion, sömnstörning och autonom dysfunktion. Mot bakgrund av att ett antal andra sjukdomstillstånd också kan medföra likartade besvär tillämpar vi diagnosen med stor försiktighet och eftertanke, särskilt som diagnosen ofta beskrivs som kronisk i litteraturen och av företrädare för diagnosens riktighet och giltighet. Några longitudinella studier som klargör diagnosens naturalförlopp och prognos saknas av förklarliga skäl. Diagnosen är klassificerad i den internationella klassifikationen av sjukdomar (ICD-10) under beteckning G93.3.

Om du misstänker att du drabbats av ME/CFS bör du ta kontakt med din vårdcentral för att genomgå utredning. Utredning i primärvård innebär noggrann genomgång av sjukhistoria/symtom, kroppslig undersökning och provtagning. Detta för att utesluta att dina symtom inte beror av någon annan fysisk- eller psykisk sjukdom.
Ibland behövs röntgenundersökningar eller bedömning av t ex psykiatriker, neurolog eller annan specialistläkare.

När vi fått remissen från din Vårdcentral granskas den inom några dagar av en läkare.

  • Om remissen godkänns får du ett brev om att du sätts upp på väntelista för nybesök hos läkare.
  • Om remissen inte godkänns skickar vi endast ett remissvar till remitterande läkare.

Behandlingen på Smärthjälpen baseras behandlingen av tillståndet på en noggrann genomgång av tidigare och aktuella symtom och undersökningsresultat. Ett flertal olika sjukdomar har symtom som liknar de som förekommer vid ME/CFS. Differentialdiagnostiken är därför mycket viktig, särskilt som flera av dessa tillstånd framgångsrikt kan behandlas eller lindras.

Någon orsaksbunden behandling vid ME/CFS finns dessvärre ej dokumenterad i den vetenskapliga litteraturen. Utgångspunkten för behandlingen måste därför bli patientens symtom och uppgivna besvär, som t.ex. sömnstörning och cirkulationsproblem. Dessa kan ofta behandlas och därmed begränsa patientens lidande.

Flera av de behandlingsinsatser som tillämpats vid ME/CFS har ett gott vetenskapligt stöd såsom t.ex. vissa former av fysioterapi (pacing) och vissa former av psykoterapi, KBT/ACT (Acceptance and Commitment Therapy), även om resultaten i olika studier inte är entydiga. Även olika former av smärtbehandling kan avsevärt reducera förekommande smärta. Inte sällan förekommer samsjuklighet som är åtkomlig för sedvanliga medicinska insatser.

Stöd, undervisning och ett gott omhändertagande i ett multidisciplinärt behandlingsteam är grundvalen för vårt förhållningssätt. Detta kan i sig spela en betydelsefull roll för den återhämtning och förbättring i tillståndet som man inte sällan ser. Grunden för detta är upprättandet av en behandlingsplan och planering för den fortsatta uppföljningen av patienten.