Avtal mellan Västra Götalands regionen och Smärthjälpen upphör den 31 december 2023. Då Smärthjälpen är fullbokade året ut finns f.n. begränsade möjligheter att ta emot nya patienter. Kontakt vid frågor; privatavardgivare@vgregion.se

Från 2024 kommer denna smärtvård att omhändertas i Västra Götalands regionens egenregi inom Vårdval Vårdcentral, Vårdval Rehab och på regionens sjukhus. Koncernkontoret återkommer med information om mottagande instans på sjukhus och hur remisser ska omhändertas.

Avtal HSNV 202100183-001 innefattar diagnostisering och behandling i öppenvård av vuxna personer med långvarig icke malign smärta inklusive fibromyalgi och myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS). Det var ett riksavtal som inneburit att remittenter från samtliga regioner i Sverige kunde remittera patienter till oss.

Vår verksamhet.

Smärthjälpen är en multidisciplinär smärtmottagning. Vi tar emot patienter med långvarig icke malign smärta (smärta som pågått i minst tre månader och som inte är kopplad till en cancerdiagnos) inklusive misstänkt fibromyalgi. Efter en grundlig utredning får inremitterande förslag på optimering av behandling och vi har i vissa fall möjlighet att erbjuda patienterna en tidsbegränsad multidisciplinär behandling med fokus på smärthantering och habilitering.

Remitterande läkare behåller behandlings- och sjukskrivningsansvaret.

Vi arbetar konsultativt och för att kunna ge en så god vård som möjligt och för att teamet ska kunna utnyttja våra resurser optimalt ställs det krav på att inremitterande tar på sig ett långsiktigt behandlingsansvar, innefattande exempelvis fortsatt läkemedelsförskrivning för patienten efter avslutad utredning/behandling. Om du som skriver remissen är läkare inom specialistsjukvården vill vi att du bekräftar övertag av patienten och att detta framgår av remissen.

Remiss till Smärthjälpen.

När en remiss godkänts skickas ett omfattande frågeformulär till patienten. En del av frågorna ingår i ett nationellt kvalitetsregister, deltagande i registret är frivilligt men även om patienten tackar nej till att hans/hennes svar är med i NRS, så behöver frågorna ändå besvaras eftersom enkäterna utgör ett ovärderligt arbetsverktyg för teamet under utredningen/behandlingen. Enkäterna ska besvaras inom två veckor annars återsänds remissen. Det är viktigt att din patient är införstådd med remissens syfte samt är motiverad att svara på frågorna. Remiss som skickas i retur består av ett remissvar med skriftliga råd till dig som inremitterande.

Vi vill ha en remiss.

Vid remissbedömning läggs stor vikt på tidigare genomförda utredningar eftersom indikation på annan bakomliggande sjukdom ska ha uteslutits så långt det är möjligt.

Vänligen notera att journalkopior inte ersätter en remiss som saknar en tydlig frågeställning eller tydlig önskan om vårdåtgärd men kan bifogas som komplettering. Remissen skickas till oss med vanlig post alternativt med internpost:

Adress:

Smärthjälpen

Entreprenörsstråket 6

431 53 Mölndal
Tel: 031-381 08 60

Innehåll för att möjliggöra en bra bedömning:

 • Patientens personnummer, namn, adress, aktuellt telefonnummer.
 • En tydlig frågeställning/önskan om vårdåtgärd.
 • Eventuellt en komplettering av remissen med relevanta journalkopior.
 • Dokumenterad deklaration angående inhämtat samtycke från patienten för tillgång till granskning av tillgängliga journaler, remisser, medicinlistor och labbprovresultat i samband med remissgenomgång och bedömning.

Långvarig smärta inklusive fibromyalgi:

 • Tidigare och aktuella sjukdomar (t.ex. trauma, tidigare smärtanamnes, utmattning, PTSD, infektion mm).
 • Kliniska undersökningsfynd.
 • Resultat av eventuellt utförda undersökningar (t.ex. röntgen, MR, CT, ultraljud).
 • Relevanta provtagningsresultat.
 • Andra relevanta utredningar.
 • Vilka behandlings- och rehabiliteringsförsök som gjorts eller pågår (medicinska, psykologiska, sociala etc.) samt hur dessa utfallit.
 • Läkemedel som provats och hur detta utfallit samt aktuella mediciner inklusive styrka och dosering.
 • Relevanta sociala data.
 • Sjukskrivningshistorik; aktuell sjukskrivning samt tidigare perioder med sjukskrivning.