För att behandla långvarig smärta på rätt sätt måste man göra en noggrann undersökning och smärtanalys.

Multidisciplinär utredning innebär att olika yrkeskategorier bedömer patientens besvär utifrån sin yrkesprofession. Patienten får sina besvär belysta ur olika perspektiv vilket ger en helhetsbild av problematiken. Bedömningen kan leda till antingen ett behandlings/rehabiliteringsprogram inom Smärthjälpens verksamhet eller till råd om lämpliga åtgärder.

Läkarundersökningen innehåller en genomgång av den aktuella situationen, tidigare sjukdomar, utredningar och behandlingar, kroppsundersökning och ställningstagande till eventuell ytterligare utredning. Den kliniska smärtanalysen syftar till att ta reda på vilken typ av smärta patienten har, ställa smärtdiagnos och ge förslag på medicinering och/eller annan behandling. Tidigare behandling med olika mediciner kartläggs och i samråd med patienten beslutas om det är aktuellt med ytterligare behandling med mediciner.

Smärtsjuksköterskan samordnar utredningar samt är patientens fasta kontakt. Smärtsjuksköterska är också mottagningssköterska vid läkarmottagningar och är ansvarig för enkäthantering.

Sjukgymnasten tar reda på hur smärtan och eventuellt andra symtom inverkar på rörelseförmågan. Vilka rörelser som är påverkade och vad som kan påverka smärtan till det bättre eller till det sämre. Tidigare behandlingar och rörelsevanor är andra områden som sjukgymnasten går igenom.

Arbetsterapeuten går igenom hur patienten har det i sin vardag när det gäller personlig vård, hem, fritid och arbete. Patienten får beskriva sina dagliga aktiviteter och hur smärtan påverkar vardagen. Tillsammans med arbetsterapeuten får patienten gå igenom vilka svårigheter som finns och vad som fungerar bra när det gäller det dagliga livet.

Psykologen gör utifrån sin kompetens en kartläggning av patientens sociala och psykiska situation. I det ingår exempelvis familj, utbildning, sysselsättning/sjukskrivning och hur smärtan påverkar de olika områdena. Viktigt är också att få reda på hur patienten tänker, upplever och agerar kring sin smärta i nuläget.